موضوع بحث: « رصد اطلاعات » چیست؟ چرا؟  چگونه؟ و چه الگویی دارد؟ مساله بحث: هر فرد یا مجموعه یا سازمانی، برای بقاء و رشد خود نیازمند کسب مستمر اطلاعات هستند،‌ چه اطلاعاتی را باید به‌دست بیاورند و چگونه؟ پیش فرض ها: فرضیه بحث: ۱….