جلسه دیدار و بازدید مدیریت مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام زابل از مؤسسه مطالعات راهبردی و مراکز تخصصی زیر مجموعه.