موضوع بحث: « مهارت‌محوری » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مساله بحث: چگونه می‌توان از اطلاعات و علم، برای حل مشکلات و مسائل زندگی استفاده کرد؟ (صِرف دانستن نباشد،‌ به «توانستن» منجر شود) پیش فرض ها: ۱.  علم،الفاظ و عبارات نيست بلكه حقايقي است كه در…