عضو شوید !

برچسب: روش

دانشنامه, روش شناسی

روش شناسی عام 

موضوع بحث:  « روش » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟   مساله بحث:  با وجود خطاهای فراوان در تشخیص‌ها و عملکردها، چگونه می‌توان از صحت عملکرد برای رسیدن به یک نتیجه ، مطمئن شد؟   پیش فرض ها: . فرضیه بحث: ۱.  روش = مجموعه مرحله به مرحلة…

دانشنامه, مبانی

مبنای روش شناسانه 

موضوع بحث: مبنای روش شناسانه مساله بحث: بسته مبنایی «روش‌شناسانه» در پارادایم شبکه‌ای حاوی چه گزاره‌هایی است؟ پیش فرض ها: بسته معرفت‌شناسانه در پارادایم شبکه‌ای پیش‌فرض‌های بحث «روش‌شناسی» هستند که اهم محورهای آن عبارتند از: واقعیتی خارج از ذهن ما وجود دارد (ناوابسته به ذهن…