موضوع بحث:  « روش » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟   مساله بحث:  با وجود خطاهای فراوان در تشخیص‌ها و عملکردها، چگونه می‌توان از صحت عملکرد برای رسیدن به یک نتیجه ، مطمئن شد؟   پیش فرض ها: . فرضیه بحث: ۱.  روش = مجموعه مرحله به مرحلة…