موضوع بحث:  « فرضیه » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مساله بحث:  چگونه می‌توان با جمع‌آوری شواهد و قرائن، حدس روشمندی را برای پاسخ مساله مورد نظر ایجاد کرد؟ پیش فرض ها: . فرضیه بحث: ۱.  فرضيّه = احتمالي كه پس از تجزيه و تحليل اطلاعات،…