موضوع بحث: « رسانه اثربخش » چیست؟ و چگونه؟ مساله بحث: چگونه می‌توان بیشترین نفوذ و بیشترین تغییر را در مخاطب ایجاد کرد به‌طوری که منجر به بیشترین تغییر رفتار در او شود؟ پیش فرض ها: ۱.  رسانه = ابزاری با کارکرد انتقال اطلاعات است…