موضوع بحث: سطوح فهم و ادراک مساله بحث: « فهم و ادراک » چیست؟ چگونه حاصل می‌شود؟ و چگونه عمق پیدا می‌کند؟ (اسلاید سطوح فهم و ادراک) پیش فرض ها: این بحث در پارادایم شبکه‌ای صورت می‌پذیرد و براساس مبنای معرفت‌شناسانه آن، واقعیت ناوابسته به اراده انسان…