عضو شوید
مطالب ارزشمند
شبکه های اجتماعی

برچسب: تصمیم‌سازی

کانون تفکر
دانشنامه

کانون تفکر 

فهرست موضوع بحث مسأله بحث پیش فرضها فرضیه بحث تبیین بحث نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث نمونه پروتکل یک کانون تفکر مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث «اتاق فکر و کانون تفکر» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مسأله بحث چگونه می‌توان…

دانشنامه

روش تصمیم گیری الگوریتمی 

فهرست مطالب موضوع بحث مسأله بحث پیش فرض ها فرضیه بحث تبیین بحث نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث « روش بهینه تصمیم‌گیری » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مسأله بحث چگونه می‌توان برای حل یک…