«راهنمای تحقیق» با اقتباس از نگرش اسلام به علم و هستی نگرش اسلام به آیندۀ بشریت، برقراری تمدّن یکپارچه جهانی براساس آموزه‌های اسلام و حرکت به سوی ایجاد و تقویت مستمر احساس حضور خدا در تمام جوانب زندگی است. از آنجائی که هویّت تمدن، زندگی…