موضوع بحث: بررسی مفهوم « ابلاغ رسالات الله  » مساله بحث: وظیفه دستگاه نبوت و امامت و نیابت عالمان دین،‌ چیست؟ محتوای پیام‌های الهی چیست؟ پیش فرض ها: فرضیه بحث: ۱. وظیفه دستگاه نبوت و امامت و نیابت عالمان دین،‌ تلاش برای عرضه پیام‌های خداوند به…