عضو شوید !

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به کسب روزی حلال و درآمدزایی دینی

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به کسب روزی حلال و درآمدزایی دینی

امتیاز 0.00 از 5 بر اساس 0 دیدگاه کاربر
0 دیدگاه کاربر

۹,۵۰۰ تومان

همه ما تا به حال درباره اهمیت رزق حلال، جایگاه بسیار مهم آن در سلامت روحی و رفتاری انسان و نقش آن در سرنوشت انسان مطالب فراوانی خوانده و یا شنیدهایم. به راستی چرا اینقدر به «رزق حلال» سفارش شدهاست؟ ابهاماتی نیز درزمینه راههای کسب رزق حلال، قوانین مربوطه و چگونگی تنظیم «سبک زندگی» در فضای غیر شفاف اقتصادی معاصر وجود دارد. به نظر میرسد کسب روزی حلال یک موضوع مستقل و منفرد در گوشهای از زندگی نیست. بلکه یک سیستم فکری و رفتاری است که آثار و اهداف تعیینشدهای را دنبال میکند. برای درک حقیقت این موضوع و رسیدن به یک نگرش مطلوب نسبت به آن باید سیستمی بودن، هدفمند بودن و تاثیر آن در «کیفیت زندگی» را با استفاده از روش آموزشی خلاق و مولد به دست آورد.

50 در انبار

توضیحات

همه ما تا به حال درباره اهمیت رزق حلال، جایگاه بسیار مهم آن در سلامت روحی و رفتاری انسان و نقش آن در سرنوشت انسان مطالب فراوانی خوانده و یا شنیدهایم. به راستی چرا اینقدر به «رزق حلال» سفارش شدهاست؟ ابهاماتی نیز درزمینه راههای کسب رزق حلال، قوانین مربوطه و چگونگی تنظیم «سبک زندگی» در فضای غیر شفاف اقتصادی معاصر وجود دارد. به نظر میرسد کسب روزی حلال یک موضوع مستقل و منفرد در گوشهای از زندگی نیست. بلکه یک سیستم فکری و رفتاری است که آثار و اهداف تعیینشدهای را دنبال میکند. برای درک حقیقت این موضوع و رسیدن به یک نگرش مطلوب نسبت به آن باید سیستمی بودن، هدفمند بودن و تاثیر آن در «کیفیت زندگی» را با استفاده از روش آموزشی خلاق و مولد به دست آورد. از همینرو «کارگاه نگرشی دیگر به رزق حلال و درآمدزایی دینی» با هدف ارائه تبیینی صحیح از حقیقت وقف و تشریح سیستمی بودن آن در قالب روش آموزش کارگاهی، تدوین شده است.

توضیحات تکمیلی

هزینه های دوره

هزینه دوره به ازای 30 نفر می باشد و هزینه هر نفر اضافی 17000 تومان می باشد, هزینه کتب بین 6000 تا 10000 تومان می باشد.