عضو شوید !

فصلنامه تخصصی(17و16) در خصوص موضوع تأمین اجتماعی

فصلنامه تخصصی(17و16) در خصوص موضوع تأمین اجتماعی

امتیاز 0.00 از 5 بر اساس 0 دیدگاه کاربر
0 دیدگاه کاربر

۹,۵۰۰ تومان

سیستم پایه تأمین اجتماعی/ بررسی و نقد نظام های تأمین اجتماعی غربی/ شبکه مسائل تأمین اجتماعی با رویکرد سیستمی/ آسیب شناسی و نیازسنجی مدل تأمین اجتماعی در ایران

80 در انبار