عضو شوید !

برچسب: کارگاه آموزشی تربیت مدرس برای کارگاههای نگرشی دیگر، تربیت مدرس، موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، تحول آموزشی، آموزش سیسستمی

کارگاه آموزشی تربیت مدرس برای کارگاههای نگرشی دیگر، تربیت مدرس، موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، تحول آموزشی، آموزش سیسستمی

نمایش یک نتیجه