عضو شوید
مطالب ارزشمند

دسته: روش شناسی

دانشنامه, روش شناسی

روش شناسی عام 

موضوع بحث: « روش » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مساله بحث: با وجود خطاهای فراوان در تشخیص‌ها و عملکردها، چگونه می‌توان از صحت عملکرد برای رسیدن به یک نتیجه ، مطمئن شد؟ پیش فرض ها: . فرضیه بحث: ۱.  روش = مجموعه مرحله به مرحلة انجام يك…

دانشنامه, روش شناسی

روش شناسی عام 

موضوع بحث:  « روش » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟   مساله بحث:  با وجود خطاهای فراوان در تشخیص‌ها و عملکردها، چگونه می‌توان از صحت عملکرد برای رسیدن به یک نتیجه ، مطمئن شد؟   پیش فرض ها: . فرضیه بحث: ۱.  روش = مجموعه مرحله به مرحلة…

دانشنامه, روش شناسی

روش شناسی علم 

موضوع بحث: « روش‌شناسی علم » (انتقال به مقاله منتخب) مساله بحث: برای دست‌یابی به واقعیت‌ها و تفکیک آنها از توهمات، چه زمینه، شرایط، ابزار، مراحل، شاخص‌ها و فرآیندهایی لازم است؟ پیش فرض ها: . فرضیه بحث: ۱. علم= تک گزاره یا مجموعه گزاره‌هایی که توصیف یا…

دانشنامه, روش شناسی

روش مدل سازی 

موضوع بحث: « طراحی سیستم و مدل‌سازی » چیست؟ و چگونه؟ مساله بحث: چگونه می‌توان با استفاده از آثار و ظرفیت‌های چند موضوع و پدیده و برقراری ارتباط میان آنها، محصول و پدیده‌ای جدید تولید کرد؟ و چگونه می‌توان فرآیندهایی را که در پیدایش یک…

دانشنامه, روش شناسی

روش مطالعات تطبیقی 

موضوع بحث: « مطالعات تطبیقی» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مساله بحث: چگونه می‌توانیم از میان ایده‌ها و نظریه‌ها و پیشنهادات مختلف علمی و عملی، مناسبترین و بهترین را انتخاب کنیم؟ یا مورد بهینه را بسازیم؟ پیش فرض ها: . فرضیه بحث: ۱.  مطالعه تطبیقی =…

دانشنامه, روش شناسی

روش موضوع و مساله شناسی 

موضوع بحث: « روش موضوع‌شناسی و مساله‌شناسی » (نمونه شبکه مسائل) مساله بحث: چگونه می‌توان به‌صورت منظم و جامع، موضوعی را تحلیل و بررسی کرد و چگونه می‌توان شبکه مسائل یک موضوع را استخراج کرد؟ (تبدیل تحقیق موضوع‌محور به تحقیق مساله‌محور) پیش فرض ها: این بحث…

دانشنامه, روش شناسی

روش نیازسنجی 

موضوع بحث: « نیازسنجی » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مساله بحث: چگونه می‌توان نیازهای یک فرد یا مجموعه یا کشور را تشخیص داد؟ (اصل نیاز، ابعاد نیاز، عمق نیاز،‌ صادق یا کاذب بودن، پایدار یا موقت بودن، ضریب اهمیت نسبت به موارد دیگر و…) پیش…

دانشنامه, روش شناسی

رویکردهای تحقیقاتی 

موضوع بحث: « رویکرد » چیست؟ چرا لازم است ؟ چه انواعی دارد؟ و چگونه تعیین می‌شود ؟ «رویکرد سیستمی» چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟ مساله بحث: موضوعات، پدیده‌ها و امور جاری در هستی، دارای ابعاد، زوایا، سطوح، لایه‌ها، مراتب، وجوه و ظهورات متعدد و…