مأموریت

توسعة علوم بنیادی اسلامی(1) در حوزه‌های اجتماعی/تمدنی بر اساس منابع اصیل اسلامی(قرآن کریم، روایات، و دیگر منابع معتبر اسلامی) با نگاهی دقیق به آخرین دستاوردهای علوم اجتماعی و تمدنی غرب

1-منظور از علوم بنیادی، مجموعة معارف اسلامی شامل هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی، مفاهیم، نظریه‌ها و اصول موضوعه (مبانی) در حوزه علوم اجتماعی و تمدن اسلامی است.